ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี

ศาลจังหวัดนนทบุรี โดยนางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี เปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยทองสุขจากกรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาดูงานของศาลจังหวัดนนทบุรี มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคล (EM) ไปใช้ในการปล่อยชั่วคราว พร้อมทั้งสาธิตการติดตั้งอุปกรณ์ EM

ศาลจังหวัดนนทบุรี โดยนางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี เปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยทองสุขจากกรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาดูงานของศาลจังหวัดนนทบุรี  มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคล (EM) ไปใช้ในการปล่อยชั่วคราว พร้อมทั้งสาธิตการติดตั้งอุปกรณ์ EM


เอกสารแนบ