ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี

นางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี เข้าเฝ้าฯรับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จไปทรงเปิดอาคารสำนักงานมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ ( เอเอฟเอส ประเทศไทย )

นางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง      ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี  เข้าเฝ้าฯรับ-ส่งเสด็จ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เสด็จไปทรงเปิดอาคารสำนักงานมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ  ( เอเอฟเอส ประเทศไทย )


เอกสารแนบ