ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี

ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ศาลจังหวัดนนทบุรีได้จัดทำโครงการ ?การนำระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาสนับสนุนการปฏิบัติงาน? โดยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการแปลมาช่วยในการปฏิบัติงาน การยกร่างคำพิพากษา การพิมพ์เอกสาร และการให้บริการแก่ชาวต่างชาติ

ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ศาลจังหวัดนนทบุรีได้จัดทำโครงการ           ?การนำระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาสนับสนุนการปฏิบัติงาน? โดยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการแปลมาช่วยในการปฏิบัติงาน การยกร่างคำพิพากษา การพิมพ์เอกสาร และการให้บริการแก่ชาวต่างชาติ


เอกสารแนบ