ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี

ศาลจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบรมราชินีนาถ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ในวาระโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา และให้ประชาชนผู้มีอรรถคดีในศาลได้มีทางเลือกในการยุติข้อพิพาทด้วยความสะดวก รวมเร็ว ประหยัดและเป็นธรรม

ศาลจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ  ๘๔  พรรษา พระบรมราชินีนาถ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์    พระบรมราชินีนาถ    ในวาระโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา  และให้ประชาชนผู้มีอรรถคดีในศาลได้มีทางเลือกในการยุติข้อพิพาทด้วยความสะดวก รวมเร็ว ประหยัดและเป็นธรรม


เอกสารแนบ