หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดนนทบุรี
วันพุธที่ 16 เมษายน 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ประกันตัว /ปล่อยชั่วคราว  
เขตอำนาจศาล/ค่านำส่ง  
สิ่งควรรู้ในการไปศาล  
ติดต่อศาล  
แบบฟอร์มศาล 
ทำเนียบหัวหน้าศาล  
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  
ตรวจสอบข้อมูลคดี 
การขึ้นบัญชีทนายความขอแรง 
บทความกฎหมาย  
งานสมานฉันท์และสันติวิธี  
โปรแกรมสืบค้นข้อมูลอัตราค่านำหมาย 
แผ่นพับเกี่ยวกับงานศาล  
วีดิทัศน์  
ผู้ดูแลระบบ 

สิ่งควรรู้ในการไปศาล

บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย
"คดียาเสพติดให้โทษ"
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
หมายเหตุ
65

วรรคหนึ่ง ผลิต นำเข้า หรือส่งออก ยาเสพติดให้โทษ
ประเภทที่ 1
1. เด็กโตรไลเซอร์ไยต์หรือแอล เอส ดี
ก. สารบริสุทธิ์ไม่เกิน 0.5 ม.ก. หน่วยการใช้ไม่เกิน 10 ราคาประกัน (500,000)
น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 200 ม.ก.
ข. สารบริสุทธิ์เกิน 0.5 ม.ก. ขึ้นไป หน่วยการใช้เกิน 10 ขึ้นไป ราคาประกัน 
( เป็นดุลพินิจ)
น้ำหนักสุทธิเกิน 200 ม.ก. ขึ้นไป
2. แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน
ก. สารบริสุทธิ์ไม่เกิน 250 ม.ก. หน่วยการใช้ไม่เกิน 10 เม็ด ราคาประกัน (500,000)
น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1 กรัม
ข. สารบริสุทธิเกิน 250 ม.ก. ขึ้นไป หน่วยการใช้เกิน 10 ขึ้นไป ราคาประกัน (เป็นดุลพินิจ)
น้ำหนัักสุทธิเกิน 1 กรัม ขึ้นไป
3. ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 อื่นๆ ขอกจากข้างต้น
ก. สารบริสุทธิ์ ไม่เกิน 2 กรัม หรือ น้ำหนักสุทธิ ไม่เกิน 2.5 กรัม ราคาประกัน (500,000)
ข. สารบริสุทธิ์ เกิน 2 กรัม ขึ้นไป หรือน้ำหนักสุทธิ เกิน 2.5 กรัม ขึ้นไป
ราคาประกัน (เป็นดุลพินิจ)

วรรคสอง ผลิต นำเข้าหรือส่งออก เพื่อจำหน่าย ยาเสพติดให้โทษประเภท 1
ราคาประกัน (เป็นดุลพินิจ)

วรรคสาม ผลิต ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุและ
มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์
จำนวนหน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณตาม ม.15 ว 3
1. เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยต์หรือแอล เอส ดี
ก. สารบริสุทธิ์ไม่เกิน 0.5 ม.ก. หน่วยการใช้ไม่เกิน 10 ราคาประกัน (350,000)
น้ำหนักสุทธิไม่เิกิน 200 ม.ก.
ข. สารบริสุทธิ์เกิน 0.5 ม.ก. แต่ไม่ถึง 0.75 ม.ก. ราคาประกัน (500,000)
หน่วยการใช้เกิน 10 แต่ไม่ถึง 15 น้ำหนักสุทธิเกิน 200ม.ก. แต่ไม่ถึง 300 ม.ก.

2. แอมเฟตามีนหรืออนุัพันธ์แอมเฟตามีน
ก. สารบริสุทธิ์ไม่เกิน 250 ม.ก. หน่วยการใช้ไม่เกิน 10 ราคาประกัน(350,000)
น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1 กรัม
ข. สารบริสุทธิ์เกิน 250 ม.ก. แต่ไม่ถึง 375 ม.ก. ราคาประกัน(500,000)
หน่วยการใช้เกิน 10 แต่ไม่ถึง 15
น้ำหนักสุทธิเกิน 1 กรัม แต่ไม่ถึง 1.5 กรัม

3. ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 อื่นๆนอกจากข้างต้น
ก. สารบริสุทธิ์ ไม่เกิน 2 กรัม หรือ น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 2.5 ราคาประกัน(350,000)
ข. สารบริสุทธิ์เกิน 2 กรัม แต่ไม่ถึง 3 กรัม หรือ ราคาประกัน(500,000)
น้ำหนักสุทธิเกิน 2.5กรัม แต่ไม่ถึง 3.75 กรัม

วรรคสี่ ผลิตโดยแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุตาม ว.3 เพื่อจำหน่าย
1 เด็กไลเซอร์ไยต์หรือ แอลเอสดี
ก. สารบริสุทธิ์ไม่เกิน 0.5 ม.ก. หน่วยการใช้ไม่เกิน 10 ราคาประกัน(500,000)
น้ำหนักสุทธิ์ไม่เกิน 200 ม.ก.
ข. สารบริสุทธิ์เกิน 0.5 ม.ก. แต่ไม่ถึง 0.75 ม.ก. ราคาประกัน(1,000,000)
หน่วยการใช้เกิน 10 แต่ไม่ถึง 15
น้ำหนักสุทธิเกิน 200 ม.ก. แต่ไม่ถึง 300 ม.ก.

2. แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน
ก. สารบริสุทธิ์ไม่เกิน 250 ม.ก. หน่วยการใช้ไม่เกิน 10 ราคาประกัน(500,000)
น้ำหนักสุทธิ์ไม่เกิน 1 กรัม
ข. สารบริสุทธิ์เกิน 250 ม.ก. แต่ไม่ถึง 375 ม.ก. ราคาประกัน(1,000,000)
หน่วยการใช้เกิน 10 แต่ไม่ถึง 15
น้ำหนักสุทธิเกิน 1 กรัม แต่ไม่ถึง 1.5 กรัม

3. ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 อื่นๆ นอกจากข้างต้น
ก. สารบริสุทธิ์ ไม่เกิน 2 กรัม น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 2.5 กรัม ราคาประกัน(500,000)
ข. สารบริสุทธิ์ เกิน 2 กรัม แต่ไม่ถึง 3 กรัม ราคาประกัน (1,000,000)
น้ำหนักสุทธิ เกิน 2.5 กรัม แต่ไม่ถึง 3.75 กรัม

 

66

วรรคหนึ่ง จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ ประเภท 1 มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ จำนวนหน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสสุทธิ์ จำนนการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณตาม ม.15 ว.3
1 เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยต์หรือแอลเอสดี
ก. สารบริสุทธิ์ไม่เกิน 0.5 ม.ก.
หน่วยการใช้ไม่เกิน 10 น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 200 ม.ก. ราคาประกัน (350,000)
ข. สารบริสุทธิ์เกิน 0.5 ม.ก. แต่ไม่ถึง 0.75 ม.ก.
หน่วยการใช้เกิน 10 แต่ไม่เกิน 15 น้ำหนักสุทธิเกืน200ม.ก. แต่ไม่ถึง 300 ม.ก.ราคาประกัน (500,000)
2. แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน
ก. สารบริสุทธิ์ไม่เกิน 250 ม.ก.
หน่วยการใช้ไม่เกิน 10 น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1 กรัม ราคาประกัน (350,000)
ข. สารบริสุทธิ์เกิน250 ม.ก. แต่ไม่ถึง 375 ม.ก. หน่วยกรใช้เกิน 10 แต่ไม่ถึง 15 น้ำหนักสุทธิเกิน 1 กรัม
แต่ไม่ถึง1.5 กรัมราคาประกัน (500,000)
3. ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 อื่นๆ นอกจากข้างต้น
ก. สารบริสุทธิ์ ไม่เกิน 2 กรัม น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 2.5 กรัม ราคาประกัน (350,000)
ข. สารบริสุทธิ์ เกิน 2 กรัม แต่ไม่ถึง 3 กรัม
น้ำหนักสุทธิ เกิน 2.5 กรัม แต่ไม่ถึง 3.75 กรัมราคาประกัน (500,000)
วรรคสอง กรณีตาม ว.1 คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์มี ปริมาณตั้งแต่ที่กำหนด ตาม ม. 15 ว.3 แต่ไม่เกิน 20 กรัม
1 เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยต์หรือแอลเอสดี
ก. สารบริสุทธิ์ ตั้งแต่ 0.75 ม.ก. แต่ไม่เกิน 2.5 ม.ก. หน่วยการใช้ ตั้งแต่ 15 แต่ไม่เกิน 50
น้ำหนักสุทธิ ตั้งแต่ 0.3 กรัม แต่ไม่เกิน 1 กรัม (ราคาประกัน 500,000)
ข. สารบริสุทธิ์ เกิน 2.5 ม.ก. แต่ไม่เกิน 5 ม.ก. หน่วยการใช้ เกิน 50 แต่ไม่เกิน 100
น้ำหนักสุทธิ์ เกิน 1 กรัม แต่ไม่เกิน 2 กรัม (ราคาประกัน 800,000)
ค. สารบริสุทธิ์ เกิน 5 ม.ก. แต่ไม่เกิน 7.5 ม.ก. หน่วยการใช้ เกิน 100 แต่ไม่เกิน 150 กรัม
น้ำหนักสุทธิเกิน 2 กรัม แต่ไม่เกิน 3 กรัม (ราคาประกัน 2,000,000)
ง. สารบริสุทธิ์ เกิน 7.5 ม.ก. ขึ้นไป หน่วยการใช้ ตั้งแต่ 15 แต่ไม่เกิน 50 เม็ด
น้ำหนักสุทธิ์ ตั้งแต่ 1.5 กรัม แต่ไม่เกิน 5 กรัม (ราคาประกัน เป็นดุลพินิจ)
2. แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน
ก. สารบริสุทธิ์ ตั้งแต่ 375 ม.ก. แต่ไม่เกิน 1.25 กรัม หน่วยการใช้ ตั้งแต่ 15 แต่ไม่เกิน
50 เม็ด น้ำหนักสุทธิ ตั้งแต่ 15 กรัม แต่ไม่เกิน 5 กรัม (ราคาประกัน 500,000-800,000)
ข. สารบริสุทธิ์ เกิน 1.25 กรัมแต่ไม่เกิน 2.5 กรัม หน่วยการใช้ เกิน 50 แต่ไม่เกิน 100 เม็ด น้ำหนักสุทธิ์ เกิน 5 กรัม แต่ไม่เกิน 10 กรัม (ราคาประกัน 800,000)
ค. สารบริสุทธิ์ เกิน 2.5 กรัม แต่ไม่เิกิน 3.75 กรัม หน่วยการใช้ เกิน 100 แต่ไม่เกิน 150 เม็ด น้ำหนักสุทธิ เกิน 10 กรัม แต่ไม่เกิน 15 กรัม (ราคาประกัน 2,000,000)
ง. สารบริสุทธิ์ เกิน 3.75 กรัม ขึ้นไป หน่วยการใช้ เกิน 150 ขึ้นไป
น้ำหนักสุทธิ เกิน 15 กรัม ขึ้นไป (ราคาประกัน เป็นดุลพินิจ)
3. ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 อื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้น
ก. สารบริสุทธิ์ตั้งแต่ 3 กรัม แต่ไม่เกิน 5 กรัม หรือ
น้ำหนักสุทธิ ตั้งแต่ 3.75 กรัม แต่ไม่เกิน 6.25 กรัม (ราคาประกัน 500,000)
ข. สารบริสุทธิ์ เกิน 5 กรัม แต่ไม่เกิน 6 กรัมหรือ
น้ำหนักสุทธิ์ เกิน 6.25 กรัม แต่ไม่เกิน 7.5 กรัม(ราคาประกัน 800,000)
ค. สารบริสุทธิ์ เกิน 6 กรัม แต่ไม่เกิน 8 กรัม หรือ
น้ำหนักสุทธิ เกิน 7.5 กรัม แต่ไม่เกิน 10 กรัม(ราคาประกัน2,000,000)
ง. สารบริสุทธิ์ เกิน 8 กรัม ขึ้นไป หรือ น้ำหนักสุทธิ เกิน 10 กรัม ขึ้นไป
(ราคาประกัน เป็นดุลพินิจ)
วรรคสาม กรณีตาม ว.1 คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ เกิน 20 กรัมขึ้นไป
(ราคาประกัน เป็นดุลพินิจ)
มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ จำนวนหน่วยการใช้ มีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณตาม ม. 15 ว.3
1. เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยต์หรือแอล เอส ดี
ก. สารบริสุทธิ์ ไม่เกิน 0.5 ม.ก. หน่วยการใช้ไม่เกิน 10 น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 200 ม.ก. (ราคาประกัน 10,000)
ข. สารบริสุทธิ์เกิน 0.5 ม.ก. แต่ไม่ถึง 0.75 ม.ก. หน่วยการใช้เกิน 10 แต่ไม่ถึง 15
น้ำหนักสุทธิเกิน 200 ม.ก. แต่ไม่ถึง 300 ม.ก. (ราคาประกัน 20,000)
2. แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน
ก. สารบริสุทธิ์ไม่เกิน 200 มก. หน่วยการใช้ไม่เกิน 10 เม็ด
หน่วยการใช้ไม่เกิน 10 เ็ม็ด (ราคาประกัน 10,000)
ข. สารบริสุทธิ์เกิน 200 ม.ก. แต่ไม่ถึง 375 ม.ก. หน่วยการใช้เกิน 10 แต่ไม่ถึง 15
น้ำหนักสุทธิเกิน 1 กรัม แต่ไม่ถึง 1.5 กรัม(ราคาประกัน 20,000)
3. ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 อื่นๆ นอกจากข้างต้น
ก. สารบริสุทธิ์ไม่เกิน 2 กรัม หรือ น้ำหนักสุทธิ ไม่เกิน 5 กรัม(ราคาประกัน 10,000)
ข. เกิน 2 กรัม แต่ไม่ถึง 3 กรัม หรือ น้ำหนักสุทธิ เกิน 5 กรัม แต่ไม่ถึง 7.5 กรัม(ราคาประกัน 20,000)

 

68

วรรคหนึ่ง ผลิต นำเข้า หรือส่งออก ยาเสพติดให้โทษ ประเภท 2
ไม่เกิน 1 กิโลกรัม (ราคาประกัน 400,000)
เกิ 1 กิโลกรัม ขึ้นไป (ราคาประกัน เป็นดุลพินิจ)
วรรคสอง กรณีตาม ว.1 ถ้าเป็น มอร์ฟีน ฝิ่น โคคาอีน (ราคาประกัน เป็นดุลพินิจ)

 

69

วรรคหนึ่ง มีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 2
น้ำหนักสุทธิไม่ถึง 5 กรัม (ราคาประกัน 10,000)
น้ำหนักสุทธิ ตั้งแต่ 5 แต่ไม่ถึง 20 กรัม (ราคาประกัน 30,000)
น้ำหนักสุทธิ ตั้งแต่ 20 แต่ไม่ถึง 100 กรัม (ราคาประกัน 50,000)
วรรคสอง จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ ประเภท 2 นอกจากมอรืฟีน ฝิ่น โคคาอีน
น้ำหนักสุทธิไม่ถึง 100 กรัม (ราคาประกัน 100,000)
น้ำหนักสุทธิ ตั้งแต่ 100 กรัม แต่ไม่ถึง 500 กรัม (ราคาประกัน 200,000)
น้ำหนักสุทธิ ตั้งแต่ 500 กรัม แต่ไม่ถึง 1 กิโลกรัม (ราคาประกัน 300,000)
น้ำหนักสุทธิ ตั้งแต่ 1 กิโลกรัม ขึ้นไป (ราคาประกัน เป็นดุลพินิจ)
วรรคสาม จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ที่เป็นมอร์ฟีน ฝิ่น โคคาอีน คำนวนเป็น สารบริสุทธิ์ ไม่ถึง 100 กรัม
สารบริสุทธิ์ ไม่ถึง 5 กรัม (ราคาประกัน 100,000)
สารบริสุทธิ์ ตั้งแต่ 5 กรัม แต่ไม่ถึง 20 กรัม (ราคาประกัน 300,000)
สารบริสุทธิ์ ตั้งแต่ 20 กรัมแต่ไม่ถึง 100 กรัม (ราคาประกัน 500,000)
กรณีตาม ว. 3 เป็นมอร์ฟีน ฝิ่น โคคาอีน ตำนวนเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ 100 กรัม ขึ้นไป
(ราคาประกัน เป็นดุลพินิจ)

 

75

วรรคหนึ่ง ผลิต นำเข้า ส่งออก ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชา)
ไม่เกิน 5 กิโลกรัม (ราคาประกัน 300,000)
เกิน 5 กิโลกรัมขึ้นไป (ราคาประกัน เป็นดุลพินิจ)
วรรคสอง ผลิต นำเข้าหรือส่งออกยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (พืชกระท่อม) (ราคาประกัน150,000)

 

76

วรรคหนึ่ง มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชา)
ไม่เกิน 10 กรัม (ราคาประกัน 10,000)
เกิน 10 กรัม แต่ไม่เกิน 500 กรัม (ราคาประกัน 50,000)
เกิน 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1 กิโลกรัม (ราคาประกัน 100,000)
เกิน 1 กิโลกรัมขึ้นไป (ราคาประกัน เป็นดุลพินิจ)
วรรคสอง มีไวใ้นครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (พืชกระท่อม) (ราคาประกัน 10,000)

 

76/1

วรรคหนึ่ง จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 5 นอกจากพืชกระท่อม
ไม่เกิน 500 กรัม (ราคาประกัน 100,000)
เกิน 500 กรัมแต่ไม่เกิน 1 กิโลกรัม (ราคาประกัน 200,000)
เกิน 1 กิโลกรัม ขึ้นไป (ราคาประกัน เป็นดุลพินิจ)


วรรคสอง กรณีตาม ว. 1 นอกจากพืชกระท่อม ตั้งแต่ 10 กิโลกรัมขึ้นไป (ราคาประกัน เป็นดุลพินิจ)


วรรคสาม จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ที่เป็นพืชกระท่อม
ไม่เกิน 500 กรัม (ราคาประกัน 20,000)
เกิน 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1 กิโลกรัม (ราคาประกัน 40,000)
เกิน 1 กิโลกรัม แต่กิโลกรัม 5 กิโลกรัม (ราคาประกัน 60,000)
เกิน 5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 10 กิโลกรัม (ราคาประกัน 80,000)


วรรคสี่ กรณีตาม ว.2 เป็นพืชกระท่อมตั้งแต่ 10 กิโลกรัมขึ้นไป (ราคาประกัน 100,000)

 

89

ผลิต นำเข้า ส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 1
-ผู้ผลิต (ราคาประกัน เป็นดุลพินิจ)
-ผู้ขาย นำเข้า ส่งออก
ไม่เกิน 20 เม็ด (ราคาประกัน 50,000)
เกิน 20 เม้ด แต่ไม่เกิน 50 เม็ด (ราคาประกัน 200,000)
เกิน 50 เม้ด ขึ้นไป (ราคาประกัน เป็นดุลพินิจ)

 

90

ผลิต นำเข้า ส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสามประเภท 3 หรือ4 หรือนำผ่านวัตถุออกฤทธิ์ฯ ทุกประเภทตาม ม. 16 ว.1
ไม่เิกิน 20 เม็ด(ราคาประกัน 30,000)
เกิน 20 เม็ด แต่ไม่เกิน 30 เม็ด(ราคาประกัน 60,000)
เกิน 30 เม็ด แต่ไม่เกิน 50 เ็ม็ด(ราคาประกัน 80,000)
เกิน 50 เม็ด ขึ้นไป(ราคาประกัน 100,000)

หมายเหตุ กรณีวัตถุออกฤทธิ์เป็นน้ำ ให้คำนวณเปรียบเทียบเป็นเม็ด โดย 1 กรัม เท่ากับจำนวน 1 เม็ด ถ้าระบุเป็นขวดและไม่มีน้ำหนักให้ถือว่า 1 ขวด (ประมาณขวดเครื่องดื่มชูกำลัง) เทียบเป็นน้ำหนัก 5 กรัม

 

106

มีไว้้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ใดๆ ซึ่วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 1 หรือ 2 โดยไม่ได้รับอนุญาต
ไม่เกิน 20 เม็ด (ราคาประกัน 10,000)
เกิน 20 เม็ด แต่ไม่เกิน 50 เม็ด (ราคาประกัน 50,000)
เกิน 50 เม็ด แต่ไม่เกิน 100 เม็ด (ราคาประกัน 100,000)
เกิน 100 เม็ด แต่ไม่เกิน 200 เม็ด (ราคาประกัน 200,000)
เกิน 200 เม็ด ขึ้นไป (ราคาประกัน เป็นดุลพินิจ)

 

106 ทวิ

มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 1 หรือ2 เกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
เกินกว่าที่กำหนด ไม่เกิน 20 เม็ด (ราคาประกัน 50,000)
เกินกว่าที่กำหนด เกิน 20 เม็ด แต่ไม่เกิน 50 เม็ด (ราคาประกัน 200,000)
เกินกว่าที่กำหนด เกิน 50 เม็ด ขึ้นไป (ราคาประกัน เป็นดุลพินิจ)

 


การจัดการมรดก
เมื่อบุคคลถึงแก่ความตาย ทรัพย์มรดกของบุคคลนั้นจะตกทอดแก่ทายาท ในกรณีที่ทายาทของบุคคลนั้นไม่สามารถจัดการทรัพย์สินของผู้ตายได้ เช่น ธนาคารไม่ยอมให้ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ตาย หรือสำนักงานที่ดินไม่ยอมเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนให้จนกว่าศาลจะมีคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดก จะแต่งตั้งผู้จัดการมรดกให้ทำหน้าที่ดำเนินการรวบรวมทรัพย์มรดกของผู้ตาย เพื่อนำไปแบ่งปันให้แก่ทายาท
คุณสมบัติของผู้จัดการมรดก
1. บรรลุนิติภาวะ (มีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์)
2. ไม่เป็นบุคคลเป็นวิกลจริต หรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
การยื่นขอจัดการมรดก
1. ผู้มีสิทธิขอจัดการมรดกต้องเป็นทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการ
1.1 ทายาท หมายถึงผู้รับพินัยกรรม และทายาทโดยธรรมซึ่งทายาทโดยธรรม แบ่งออกเป็น 6 ลำดับ คือ
- ผู้สืบสันดาน
- บิดามารดา
- พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
- พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
- ปู่ ย่า ตา ยาย
- ลุง ป้า น้า อา
ส่วนคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายที่ยังมีชีวิตอยู่ ถือว่าเป็นทายาทโดยธรรมด้วย
1.2 ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง ผู้ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับกองมรดก เช่น ภริยาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่มีทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกับเจ้ามรดก เป็นต้น
1.3 พนักงานอัยการ พนักงานอัยการอาจร้องต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกได้เช่นกรณีที่มรดกตกทอดแก่ผู้เยาว์ที่ไม่มีญาติและผู้แทนโดยชอบธรรมหรือมีเหตุข้อข้องในการจัดการมรดก เป็นต้น
2. ศาลที่ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก คือศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลในขณะถึงแก่ความตาย หากเจ้ามรดกไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักร ให้เสนอต่อศาลที่ทรัพย์มรดกตั้งอยู่ในเขตศาล
เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1. หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้ร้องกับผู้ตาย เช่น ทะเบียน สมรส สูติบัตร
2. มรณะบัตรของผู้ตาย
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ตาย
4. หลักฐานที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน เช่น โฉนดที่ดิน สมุดเงินฝาก ทะเบียนรถยนต์ที่ไม่สามารถจัดการได้
5. บัญชีเครือญาติ
6. หนังสือแสดงความยินยอมของทายาทให้ร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
7. ในกรณีร้องขอให้บุคคลอื่นเป็นผู้จัดการมรดก ต้องมีหนังสือยินยอมของบุคคลนั้น
8. พินัยกรรม (ถ้ามี)
ขั้นตอนในการดำเนินการจัดการมรดกด้วยตนเอง
1. ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องและบัญชีพยาน
2. ขอประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งการขอตั้งผู้จัดการมรดก
3. ศาลไต่สวนคำร้องขอโดยผู้ขอจัดการมรดกต้องนำพยานมาศาลในวันนัด เมื่อไต่สวนเสร็จ ศาลจะมีคำสั่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก
ค่าใช้จ่ายในการจัดการมรดก
1. ค่าใช้จ่ายในวันยื่นคำร้อง
- ค่าธรรมเนียมศาล 200 บาท
- ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ 500 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการไต่สวน
- ค่าอ้างเอกสารฉบับละ 5 บาท
- ค่าถ่ายเอกสารคำสั่งศาล ฉบับละ 5 บาท
- ค่ารับรองสำเนาคำสั่งศาล ฉบับละ 20 บาท

บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลาง
หลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย
ตามประมวลกฎหมายอื่นๆ
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน/บาท
พรบ.อาวุธปืนฯ ครอบครองอาวุธปืนไม่มีทะเบียน
100,000
  ครอบครองอาวุธปืนมีทะเบียนของผู้อื่น 50,000
  พกพาอาวุธปืนมีทะเบียนของตัวเอง 40,000
  พกพาอาวุธปืนมีทะเบียนของผู้อื่น 80,000
  พกพาอาวุธปืนไม่มีทะเบียน 200,000
  มีเครื่องกระสุนปืน 20,000
พรบ.ยาเสพติด ครอบครองยาบ้าไม่เกิน 5 เม็ด (1-5) 10,000
  ครอบครองยาบ้าเกิน5 เม็ด แต่ไม่เกิน10 เม็ด (6-10) 20,000
  ครอบครองยาบ้าเกิน10 เม็ด แต่ไม่เกิน15 เม็ด (11-14) 50,000
  จำหน่ายหรือเพื่อจำหน่ายยาบ้า  
  ไม่เกิน 10 เม็ด (1-10เม็ด) 350,000
  เกิน10 เม็ด แต่ไม่เกิน50 เม็ด(11-50เม็ด) 500,000
  เกิน50 เม็ด แต่ไม่เกิน100 เม็ด(51-100เม็ด) 800,000
  เกิน100 เม็ด แต่ไม่เกิน150 เม็ด(101-150เม็ด) 2 ล้าน
  เกิน 150 เม็ดขึ้นไป 2 ล้าน (ดุลพินิจศาล)
  ครอบครองกัญชา  
  ไม่เกิน10 กรัม 10,000
  เกิน10 กรัม 50,000
  จำหน่ายหรือเพื่อจำหน่ายกัญชา  
  ไม่เกิน 500 กรัม 100,000
  เกิน 500 กรัม แต่ไม่เกิน1 กิโลกรัม 200,000
  เกิน1 กิโลกรัม 200,000 (ดุลพินิจศาล)
พรบ.การทำงานคนต่างด้าว คนต่างด้าวทำงานโดยฝ่าฝืนกฎหมาย 50,000
พรบ.คนเข้าเมือง ให้ที่พักพิงคนต่างด้าว 100,000
     
หมายเหตุ : สำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติอื่นนอกจากนี้โปรดติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประกันตัว หรือเบอร์โทรศัพท์ 0-2950-4011

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 6772